Koszyk

0

Twój koszyk jest pusty

Idź do sklepu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursuRegulamin konkursu na facebooku


1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady konkursu organizowanego na łamach profilu  HEDONE  (link: https://www.facebook.com/HedoneForYou) na portalu społecznościowym Facebook.

2. Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest HEDONE Patrycja Dąbek-Klocek, Gabriela Ryt s.c. z siedzibą: ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków, NIP: 6793199725 („Organizator”).

3. Konkurs jest przeprowadzany od dnia 18.09.2020 r. do 24.09.2020 do północy.

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego Regulaminu („Uczestnik”).

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny pracownika rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.

6. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem profilu Organizatora (HEDONE s.c.) na portalu Facebook. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Organizator nie jest powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, iż zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności wynikającej z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu.

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
1) Obserwowanie profilu Organizatora (HEDONE) na portalu Facebook;
2) Udostępnienie postu konkursowego na swojej tablicy na portalu Facebook;
3) Oznaczenie dwóch znajomych pod postem konkursowym na profilu Organizatora
(HEDONE) na portalu Facebook;
4) Odpowiedź na pytanie dlaczego to „Ty” powinieneś wygrać.

8. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) jest jeden Voucher o wartości 300zł dla osoby przystępującej do konkursu oraz dwa Vouchery o wartości 100zł dla osób oznaczonych(po jednym voucherze 100zł dla każdej osoby oznaczonej). Każdy z voucherów przysługuje na dowolne zakupy na stronie www.hedone.pl


9. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę. Nagrody nie podlegają zwrotowi. Nie narusza to uprawnień Uczestnika wynikających z rękojmi za wady, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa.


10. Zwycięzcami w Konkursie zostanie 1 Uczestnik oraz dwie oznaczone przez niego osoby. Zwycięzca Konkursu („Zwycięzca”) wybrany zostanie przez Organizatora dnia 25.09.2020. Wyboru najciekawszej odpowiedzi na pytanie „dlaczego ja powinienem wygrać” dokona komisja konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora, składająca się z minimum dwóch osób.


11. W dniu wyłonienia Zwycięzcy zostanie on powiadomiony o Nagrodzie poprzez wiadomość prywatną wysłaną do niego za pośrednictwem profilu na Facebook. Jeśli możliwość wysłania wiadomości prywatnej będzie niedostępna, wówczas Uczestnik konkursu otrzyma odpowiedź na wybrany przez Organizatora komentarz uczestnika na oficjalnym profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.

12. W odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w punkcie 11 Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest przekazać adres email doręczenia Nagrody. Jeśli Zwycięzca konkursu nie odpowie w przeciągu 7 dni na wiadomość od Organizatora, o której mowa w punkcie 11 wówczas nagroda przepada bez możliwości reklamacji.

13. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane m.in. w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub mailowo na biuro@hedone.pl. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru Uczestnika.


14. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej HEDONE.